Camarines Norte
Online Travel
Pass Application

Welcome to Online Travel Pass Application!


NOTICE : PRESENT ANTIGEN TEST/SALIVA TEST RESULT OR VACCINATION CARD AT QUARANTINE CHECKPOINTS AND REPORT TO MDRRMO UPON RETURN.

NOTICE : Please inquire first to the LGU you are going to if they have other requirements.

NOTICE : For those who needs assistance please visit the MDDRM Office or the Tech4Ed/E-Center in your municipality.


Before you proceed, kindly review the following information:
DATA PRIVACY CONSENT FORM (Tagalog Version)

I declare that I have read this form, understood its contents as well as the Data Privacy Statement attached herewith and authorize the Provincial Government of Camarines Norte and its duly designated personnel/Personal Information Controller(s) to collect, process and store my personal information and/or sensitive personal information contained in my application form or any other form or document that I have or will submit to the aforesaid entity in connection with my application for a travel pass.

I attest that the personal data I disclosed is truthful and legally valid to the best of my knowledge and that in case of incorrect or incomplete information, I can ask to access, correct, supplement and/or update my data.

I further allow the sharing and disclosure of pertinent data only where reasonably necessary such as contact tracing, and in other circumstances required or authorized by law without violating my privacy.

Further, I understand that my consent neither precludes the existence of other criteria for lawful processing of personal data, nor waives any of my rights under the Data Privacy Act of 2012 and other applicable laws.

By clicking the “AGREE” button below, I manifest my full consent and authorization to the statements I declared herein.

Ipinapahayag ko na aking nabasa ang buong dokumentong ito at naintindihan ko ang nilalaman nito gayundin ang Data Privacy Statement na kalakip nito, at pinahintulutan ko ang Pamahalaang Panlalawigan ng Camarines Norte at ang itinalaga nitong kawani/Personal Information Controller(s) na magkolekta, magproseso at itago ang aking personal na impormasyon at/o sensitibong personal na impormasyon na nilalaman ng aking Application Form o iba pang porma o dokumento na isinumite o kailangan kong isumite sa tanggapang nabanggit sa itaas na kaugnay ng aplikasyon ko para makakuha ng travel pass.

Pinatutunayan ko na ang lahat ng personal na impormasyon na isiniwalat ko ay pawang totoo at wasto ayon sa batas batay sa aking kaalaman at kung sakaling may maging pagkakamali o di kumpletong impormasyon, pwede akong tanungin para ma-access, maitama, makapagdagdag at/o ma-update ang aking personal na impormasyon.

Karagdagan dito, pinapayagan ko na ibahagi at isiwalat ang mga angkop na impormasyon tangi lamang kung makatuwiran at kinakailangan gaya ng contract tracing, at sa ibang pangyayari o sirkumstansya na hinihingi o pinapahintulutan ng batas na hindi nalalalabag ang aking pagkapribado o pribadong buhay.

Bilang karagdagan, naintindihan ko na ang aking pagsang-ayon ay hindi rin pagpigil sa pagkakaroon ng ibang pamantayan para sa pagproseso ng aking personal data na naaayon sa batas, o kaya ay pagtalikod sa aking karapatan sa ilalim ng Data Privacy Act of 2012 at iba pang angkop na mga batas.

Sa pag-click sa “AGREE” button sa ibaba, ipinapahayag ko ang lubos na pagsang-ayon at pahintulot batay sa mga pahayag na idineklara ko.